26 August 2014

Garchen Rinpoche trả lời phỏng vấn!


Đây là cuôc Phỏng Vấn Đặc Biệt Đại Sư Garchen Rinpoche do Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện tại studio của Fairfax Cable Access

No comments:

Post a Comment